Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī.

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17447
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 09/02/2017

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS ,,Daugavpils satiksme"", 41503002269

Pasta adrese

18.Novembra iela 183

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV - 5417

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

AS ,,Daugavpils satiksme""

Kontaktpersona(-as)

Valērijs Šops

Tālruņa numurs

65433632

Faksa numurs

65434203

E-pasta adrese

info@dsatiksme.lv

Interneta adreses

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.satiksme.daugavpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.satiksme.daugavpils.lv

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A. I Iepirkuma procedūras dokumentus (ieskaitot dokumentus attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A. II Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz Iepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A. III I.2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma vai jomas Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale Elektroenerģijas apgāde Gāzes un naftas izpēte un ieguve Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve Ūdensapgāde Pasta pakalpojumi Dzelzceļa pakalpojumi Pilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi Ar ostu pārvaldi saistīta darbība Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS II.1. Apraksts II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī.

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV005

(norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma(-u) konkrētajam mērķim) )

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšana Projektēšana un būvdarbu veikšana Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju norādītajām prasībām Pirkums Nomaksas pirkums Noma Noma ar izpirkuma tiesībām Īre Īre ar izpirkuma tiesībām Minēto piegāžu veidu kombinācija Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, lūdzu, skatiet Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikumu)

Galvenā būvdarbu veikšanas vieta: Daugavpils pilsēta, Latvija

Galvenā piegādes vieta:

Galvenā pakalpojumu sniegšanas vieta:

II.1.3) Paziņojums paredz Iepirkuma līgumu Vispārīgo vienošanos Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos (attiecīgā gadījumā) Vispārīgā vienošanās ar vairākiem pretendentiem Vispārīgā vienošanās ar vienu pretendentu

Paredzētais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits:
vai , ja piemērojams, maksimālais dalībnieku skaits

Vispārīgās vienošanās darbības laiks (attiecīgā gadījumā) : gados (no noslēgšanas dienas) :
vai mēnešos (no noslēgšanas dienas) :

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams; tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta:
vai līgumcenas diapazons robežās: no
līdz Valūta:
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums (ja zināms):

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts

Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī.

II.1.6) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgums par valsts iepirkumu (GPA - Government Procurement Agreement) Jā Nē II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.1.9) Var iesniegt piedāvājuma variantus Jā Nē II.2 Līguma apjoms vai robežas II.2.1) Īss būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas un iespējas, ja piemērojams)

Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī.
Ja zināms, paredzamā līgumcena, bez PVN (ja piemērojams; tikai cipariem): Valūta: EUR
vai līgumcenas diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

II.2.2) Iespējami papildu vai atkārtoti būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumi (ja piemērojams) Jā Nē

Ja jā, papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu apraksts:
Ja zināms, provizorisks šo papildu līgumu slēgšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas brīža)

Iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits atkārtotu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā (ja ir paredzēts): vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz

Ja zināms, atkārtotu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā, plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas brīža)

II.3 Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 20 vai dienās (no līguma noslēgšanas brīža)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
izpilde (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA III.1. Nosacījumi attiecībā uz līgumu III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

Piedāvājuma nodrošinājums EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro) apmērā - bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polises oriģināls

III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām

III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei) III.1.4) Citi nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi (ja paredzēti) Jā Nē

Ja jā, šo nosacījumu apraksts

III.2. Dalības nosacījumi III.2.1) Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām

III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām

III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām

III.2.4) Privileģētais līgums (Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 14.pantu) (ja piemērojams) Jā Nē III.3. Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem Jā Nē

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija Jā Nē IV IEDAĻA: PROCEDŪRA IV.1. Procedūras veids IV.1.1) Procedūras veids
Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Sarunu procedūra Kandidāti jau ir atlasīti Jā Nē

Ja jā, norādīt iedaļā VI.4) "Cita papildu informācija" jau atlasīto pretendentu nosaukumu/vārdus un adreses

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritēriji IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritēriji (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo (-os) kvadrātiņu (-us)) Piedāvājums ar viszemāko cenu Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (minētos kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas) kritērijiem, kas noteikti iepirkuma procedūras dokumentos, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, vai uzsākt sarunas IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole Jā Nē

Ja jā, papildu informācija par elektronisko izsoli (attiecīgā gadījumā)

IV.3. Administratīvā informācija IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

ASDS 2017/02/KF

IV.3.2) Iepriekšējas publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma līgumu Jā Nē

Ja jā:
Paziņojuma numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus (izņemot DIS)

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 27/03/2017 (dd/mm/gggg) laiks 10:00


Dokumentus, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, izsniedz par samaksu (ja attiecināms)

Jā Nē

Ja jā, cena (nepārsniedzot dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus; tikai cipariem): Valūta:
Maksājuma nosacījumi un veids:

IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanai

Datums: 27/03/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

IV.3.5) Valoda (-s), kuru (-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības uzaicinājumā CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

IV.3.6) Minimālais laika posms, kurā pretendentiem jāuztur spēkā savs piedāvājums (atklāta konkursa gadījumā)

Līdz: (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnešos: vai dienās: 120 (no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām)

IV.3.7) Piedāvājumu atvēršanas noteikumi

Datums: 27/03/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Daugavpils , 18.Novembra iela 183, sēžu zāle

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā (ja piemērojams) Jā Nē

Visas ieinteresētās personas

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA VI.1) Šis ir kārtējais iepirkums (ja piemērojams) Jā Nē

Ja jā, plānotais laika grafiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

VI.2) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē VI.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

VI.4) Cita papildu informācija (ja nepieciešams) VI.5) Iesniegumu izskatīšana VI.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.5.2) Iesniegumu iesniegšana (lūdzu, aizpildiet pozīciju VI.5.2) VAI, vajadzības gadījumā, pozīciju VI.5.3))

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņu (-iem): Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 77.panta trešo daļu

VI.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.6) Šī paziņojuma nosūtīšanas datums

06/02/2017 (dd/mm/gggg)

PIELIKUMS A PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Projektēšanas pakalpojumu sniegšana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana Salaspils novadā 2017.gadā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Kravas pašizgāzēja pakalpojumu sniegšana SIA “Labiekārtošana – D” vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

AS “Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona atjaunošana, sienu remontdarbi. Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Peldbaseina ūdens tehnoloģisko iekārtu apkope un ūdens kvalitātes nodrošināšana 2017.gada martā un aprīlī Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs