SPA un Viesnīcas komplekss Brīvības ielā, Rēzeknē

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17476
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rēzeknes pilsētas dome, 90000025465

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 93

Pilsēta / Novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Rēzeknes pilsētas dome, 228.kab.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilona Opincāne

Tālruņa numurs

26610027

Faksa numurs

64607606

E-pasta adrese

ilona.opincane@rezekne.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezekne.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezekne.lv/dome/oficiala-informacija/iepirkumi/

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz Iepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets II.1. Apraksts II.1.1) Metu konkursa nosaukums

SPA un Viesnīcas komplekss Brīvības ielā, Rēzeknē

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Projekta meti izstrādājami saskaņā ar iepirkuma nolikuma (metu konkursa nolikuma) noteikumiem un projektēšanas izejmateriāliem. Metā jāietver SPA un viesnīcas kompleksa ēku arhitektoniskie risinājumi un paskaidrojuma raksti, risinājumiem jābūt veiksmīgiem gan no dizaina, gan funkcionalitātes, gan no energoefektivitātes viedokļa, saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71000000-8 71200000-0

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA III.1. Dalībnieku atlases kritēriji (ja nepieciešams) III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija (ja nepieciešams) Jā Nē

Ja jā, norādiet profesionālās kvalifikācijas prasības:
Saskaņā ar nolikumu.

III.3. Metu vērtēšanas kritēriji

1. Funkcionālais risinājums (atbilstība projektēšanas darba uzdevumam, telpu programmai) un interjera risinājums.
2. Meta projekta arhitektoniskā, mākslinieciskā un kompozicionālā risinājuma kvalitāte.
3. Teritorijas iekārtojuma risinājums un satiksmes organizācijas infrastruktūras vīzija.

IV. Administratīvā informācija IV.4. Administratīvā informācija IV.4.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

RPD 2017/14

IV.4.2) Nosacījumi iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanai

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 11/04/2017 (dd/mm/gggg) laiks 13:00


Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus

Jā Nē

Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta:
Samaksas kārtība:

IV.4.3) Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi

Datums: 11/04/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00

IV.4.4) Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā (-ās) valoda (-as) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

IV.5.1) Godalga (-as) tiks piešķirta (-as) Jā Nē

Ja jā, piešķirto godalgu skaits un vērtība : 3
9000 EUR

IV.5.2) Maksājumi visiem dalībniekiem Jā Nē

Ja jā, maksājumu apmērs:

IV.5.3) Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības Jā Nē IV.5.4) Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam Jā Nē IV.5.5) Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi

2. Ilvija Pastare
4. Andra Bula
6. Georgijs Orlovs

V IEDAĻA: PAPILDUS INFORMĀCIJA V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ERAF, Projekts tiek finansēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" pirmās atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros īstenojamo projektu "Publiskās infrastruktūras izveide viesnīcas uzņēmējdarbības attīstībai" līdzfinansējumu.

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma slēgšanas tiesības Pasūtītājs piešķirs pamatojoties uz sarunu procedūras rezultātiem, kas tiks rīkota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešās daļas noteikumiem. Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana.

V.5. Iesniegumu izskatīšana V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese Pilsēta / Novads Pasta indekss Valsts Tālruņa numurs Faksa numurs E-pasta adrese Vispārējā interneta adrese (URL): V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Ielas apgaismojuma izbūve Ed.Veidenbauma ielā un V-323 ceļa posmam Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Autoparka pārbūvei Dzintara ielā 63, Rīgā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs