Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17478
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts izglītības attīstības aģentūra, 90001800413

Pasta adrese

Vaļņu iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Herberts Bucenieks

Tālruņa numurs

67358458

Faksa numurs

67814344

E-pasta adrese

herberts.bucenieks@viaa.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.viaa.gov.lv/lat/

Pircēja profila adrese (URL): http://viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/viaa_centr_iepirkumi/centr_iepirkumu_dok/?tl_id=22773

II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Apraksts II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Iepirkuma priekšmets ir būvprojektu izstrāde Tehnikuma objektiem, kā arī izstrādāto būvprojektu īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objektu būvdarbu laikā saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, projektēšanas līgumu un autoruzraudzības līgumu

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71000000-8 71248000-8
71320000-7

III IEDAĻA: PROCEDŪRA III.1. Procedūras veids III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu Atklāta Slēgta Paātrināta slēgta Sarunu procedūra Paātrināta sarunu procedūra Konkursa dialogs Metu konkurss Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi) III.2. Administratīvā informācija III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

VIAA 2016/33 ERAF LVT

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2016/S 216-394237 09/11/2016 09/11/2016 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 07/11/2016 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

07/11/2016 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA IV.1. Paziņojuma saturs Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums
IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams) Iepirkuma procedūra tika pārtraukta. Iepirkuma procedūra tika izbeigta. Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota. Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams):
Izvērtējot iesniegto pretendentu sagatavotos finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija secināja, ka pretendenti ir dažādi interpretējuši finanšu piedāvājuma prasības. Ir konstatēts, ka pretendenti ir dažādi interpretējuši nolikuma prasības attiecībā uz autoruzraudzības izmaksu norādīšanu. Proti, nosakot autoruzraudzības izmaksas, trīs no pieciem pretendentiem autoruzraudzības izmaksu kopējā aprēķinā nav ņēmuši vērā iepirkuma nolikuma 3.5.punktā norādīto paredzamo būvdarbu ilgumu mēnešos. Pēc aritmētisko kļūdu labojuma, sareizinot pretendenta norādītās viena mēneša izmaksas ar būvdarbu termiņu mēnešos (16 mēneši), piedāvātās līgumcenas iepirkuma 1. un 2.daļā nepamatoti sadārdzina vairāku pretendentu piedāvājumu kopējo līgumcenu un tādējādi zemākās piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas autoruzraudzības līgumu slēgšanai. Ņemot vērā minēto, pasūtītājam ir nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā, lai novērstu to, ka pretendentiem, sagatavojot finanšu piedāvājumus, varētu pastāvēt dažāda interpretācija par izmaksu norādīšanu. Ņemot vērā minēto un atbilstoši IUB mājaslapā (www.iub.gov.lv/files/upload/PIL_38_pants_31082010.pdf) sniegtajam skaidrojumam, ir iestājušies divi faktori, kas var būt par pamatu iepirkuma procedūras pārtraukšanai - nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru) IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai Abi iemesli IV.3.2) Sākotnējā paziņojumā Iepirkuma procedūras dokumentos Abos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus) IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē Saistītie paziņojumi Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Ielas apgaismojuma izbūve Ed.Veidenbauma ielā un V-323 ceļa posmam Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Autoparka pārbūvei Dzintara ielā 63, Rīgā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Līgatnes novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Par tiesībām veikt biroja tehnikas tehniskās apkopes, izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs