Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17479
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Liepājas pilsētas pašvaldība, 90000063185

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / Novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Publisko iepirkumu daļa

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Baiba Akmentiņa - Čerņecova

Tālruņa numurs

63404701

Faksa numurs

63404777

E-pasta adrese

iepirkumi@dome.liepaja.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liepaja.lv/varti/lv/

Pircēja profila adrese (URL): www.liepaja.lv/page/6

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz Iepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Apraksts II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšana Projektēšana un būvdarbu veikšana Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām Pirkums Nomaksas pirkums Noma Noma ar izpirkuma tiesībām Īre Īre ar izpirkuma tiesībām Minēto piegāžu veidu kombinācija Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai) 1
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu)

Būvdarbu veikšanas vieta:

Piegādes vieta:

Pakalpojumu sniegšanas vieta: Liepāja

II.1.3) Paziņojums paredz Iepirkuma līgumu Vispārīgo vienošanos Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos

Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits:
vai paredzētais maksimālais dalībnieku skaits

Vispārīgās vienošanās darbības termiņš : gados (no noslēgšanas dienas) :
vai mēnešos (no noslēgšanas dienas) :
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams; tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta:
vai diapazons robežās: no
līdz Valūta:
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums un paredzamā līgumcena (ja zināms):

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām

II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50112000-3 50112300-6
50112200-5
50112100-4
50116000-1

II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement) Jā Nē II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.1.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus Jā Nē II.2 Līguma apjoms vai robežas II.2.1) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas)

Transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām
Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

II.2.2) Iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumi Jā Nē

Ja jā, to apraksts:
Paredzamais papildu iepirkumu veikšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

Ja paredzēts, iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits: vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz

Ja zināms, regulāru publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu vai noteiktā laika posmā atjaunojamu līgumu gadījumā, turpmāko paredzēto līgumu slēgšanas grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

II.3 Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 36 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
izpilde (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA III.1. Nosacījumi attiecībā uz līgumu III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

Saskaņā ar nolikumu.

III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē

Saskaņā ar nolikumu.

III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

Saskaņā ar nolikumu.

III.1.4) Īpaši iepirkuma līguma izpildes nosacījumi (ja paredzēti) Jā Nē

Ja jā, šo konkrēto nosacījumu apraksts

III.2. Dalības nosacījumi III.2.1) Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

Saskaņā ar nolikumu.

III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Saskaņā ar nolikumu. Saskaņā ar nolikumu.
III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas
Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Saskaņā ar nolikumu. Saskaņā ar nolikumu.
III.2.4) Privileģētais līgums Jā Nē III.3. Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem Jā Nē

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija Jā Nē IV IEDAĻA: PROCEDŪRA IV.1. Procedūras veids IV.1.1) Procedūras veids
Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Paātrināts slēgts konkurss Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
Sarunu procedūra Piegādātāji jau ir atlasīti Jā Nē

Ja jā, iedaļā VI.3)”Cita papildu informācija” jānorāda jau atlasīto piegādātāju nosaukumi (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi) un adreses

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

Paātrināta sarunu procedūra

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

Konkursa dialogs
IV.1.2) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

IV.1.3) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu Jā Nē IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs Piedāvājums ar viszemāko cenu Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos) kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole Jā Nē

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli

IV.3. Administratīvā informācija IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LPP 2017/17

IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru Jā Nē

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

IV.3.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru IV.3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus (izņemot DIS)

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 22/03/2017 (dd/mm/gggg) laiks 14:00


Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus

Jā Nē

Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta:
Samaksas kārtība:

IV.3.5) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 22/03/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

IV.3.6) Slēgta konkursa, sarunu procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.3.7) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

22/03/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Liepāja, Rožu iela 6

IV.3.9) Personas, kas pilnvarotas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (ja nepieciešams) Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par pilnvarotajām personām
Visas ieinteresētās personas

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA V.1) Šis ir kārtējais iepirkums Jā Nē

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai
2019.gada decembris

V.2) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams) V.6. Iesniegumu izskatīšana V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese Pilsēta / Novads Pasta indekss Valsts Tālruņa numurs Faksa numurs E-pasta adrese Vispārējā interneta adrese (URL): V.6.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.6.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas IV. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports”, 90009569239

Pasta adrese

Jūrmalas iela 23

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas kapsētu pārvalde", 90000063081

Pasta adrese

K.Zāles laukums 6

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības policija, 90000037587

Pasta adrese

Jelgavas iela 48

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3400

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas bāriņtiesa, 90002394125

Pasta adrese

Jelgavas iela 48

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3400

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde", 90000291763

Pasta adrese

Brīvības ielā 39

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV - 3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde", 90002008987

Pasta adrese

Rožu laukums 5/6

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, 90000035266

Pasta adrese

Veidenbauma 3

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", 90002066769

Pasta adrese

Peldu iela 5

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Būvvalde", 90000437928

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV 3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

SIA „Liepājas teātris”, 42103019377

Pasta adrese

Teātra ielā 4, Liepājā

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS", 42103023090

Pasta adrese

"Ķīvītes", Grobiņas pagasts

Pilsēta / novads

Grobiņa

Pasta indekss

LV-3430

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā Pārvalde", 90010879256

Pasta adrese

Uliha iela 44

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, 90000063185

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs, 42103004583

Pasta adrese

Tukuma iela 1a

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3416

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE", 90000063151

Pasta adrese

Uliha iela 36

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars", 42103067790

Pasta adrese

Radio iela 8

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti", 90001541495

Pasta adrese

Lazaretes iela 7

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV 3414

Valsts

Latvija

PIELIKUMS B INFORMĀCIJA PAR DAĻĀM Daļa Nr. 1 Iepirkuma līguma nosaukums

Automašīnu apkope

1. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Automašīnu mazgāšana ar rokām, automašīnu mazgāšana ar rokām, pielietojot vasku, automašīnu salona tīrīšana, riepu maiņa, riepu uzglabāšana

2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta

(Izvēlieties tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbu veikšanas vieta:

Piegādes vieta:

Pakalpojumu sniegšanas vieta: Liepāja

Būvdarbu veikšana Projektēšana un būvdarbu veikšana Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām Pirkums Nomaksas pirkums Noma Noma ar izpirkuma tiesībām Īre Īre ar izpirkuma tiesībām Minēto piegāžu veidu kombinācija Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai) 1
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu) 3. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50112300-6

4. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta


Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

5. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 36 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
pabeigšana (dd/mm/gggg)


Daļa Nr. 2 Iepirkuma līguma nosaukums

Opel markas automašīnu tehniskā apkope un remonts

1. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Opel markas automašīnu tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības

2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta

(Izvēlieties tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbu veikšanas vieta:

Piegādes vieta:

Pakalpojumu sniegšanas vieta: Liepāja

Būvdarbu veikšana Projektēšana un būvdarbu veikšana Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām Pirkums Nomaksas pirkums Noma Noma ar izpirkuma tiesībām Īre Īre ar izpirkuma tiesībām Minēto piegāžu veidu kombinācija Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai) 1
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu) 3. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50112000-3 50116000-1
50112200-5
50112100-4

4. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta


Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

5. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 36 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
pabeigšana (dd/mm/gggg)


Daļa Nr. 3 Iepirkuma līguma nosaukums

Volkswagen markas automašīnu tehniskā apkope un remonts

1. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Volkswagen markas automašīnu tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības

2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta

(Izvēlieties tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbu veikšanas vieta:

Piegādes vieta:

Pakalpojumu sniegšanas vieta: Liepāja

Būvdarbu veikšana Projektēšana un būvdarbu veikšana Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām Pirkums Nomaksas pirkums Noma Noma ar izpirkuma tiesībām Īre Īre ar izpirkuma tiesībām Minēto piegāžu veidu kombinācija Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai) 1
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu) 3. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50112000-3 50112100-4
50112200-5
50116000-1

4. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta


Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

5. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 36 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
pabeigšana (dd/mm/gggg)


Daļa Nr. 4 Iepirkuma līguma nosaukums

Citu transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

1. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Citu transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības

2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta

(Izvēlieties tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbu veikšanas vieta:

Piegādes vieta:

Pakalpojumu sniegšanas vieta: Liepāja

Būvdarbu veikšana Projektēšana un būvdarbu veikšana Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām Pirkums Nomaksas pirkums Noma Noma ar izpirkuma tiesībām Īre Īre ar izpirkuma tiesībām Minēto piegāžu veidu kombinācija Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai) 1
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu) 3. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50112000-3 50112200-5
50112100-4
50116000-1

4. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta


Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

5. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 36 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
pabeigšana (dd/mm/gggg)Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Ielas apgaismojuma izbūve Ed.Veidenbauma ielā un V-323 ceļa posmam Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Autoparka pārbūvei Dzintara ielā 63, Rīgā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Līgatnes novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Par tiesībām veikt biroja tehnikas tehniskās apkopes, izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Par vieglo transportlīdzekļu, mikroautobusu un kravas transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs