Kruķu pamatskolas atjaunošana

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17502
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde, 90000025323

Pasta adrese

Saules iela 4,c.Gorņica, Silmalas pagasts,p.n.Malta,Rēzeknes novads

Pilsēta / Novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV 4630

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Saules iela 4,c.Gorņica, Silmalas pagasts,p.n.Malta,Rēzeknes novads

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Jevģēnija Grišuļonoka

Tālruņa numurs

64644682

Faksa numurs

64644830

E-pasta adrese

jevgeenija@tvnet.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.silmala.lv

Pircēja profila adrese (URL): www.silmala.lv

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz Iepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem) Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Apraksts II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Kruķu pamatskolas atjaunošana

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšana Projektēšana un būvdarbu veikšana Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām Pirkums Nomaksas pirkums Noma Noma ar izpirkuma tiesībām Īre Īre ar izpirkuma tiesībām Minēto piegāžu veidu kombinācija Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu)

Būvdarbu veikšanas vieta: Miera iela 9, c. Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4636

Piegādes vieta:

Pakalpojumu sniegšanas vieta:

II.1.3) Paziņojums paredz Iepirkuma līgumu Vispārīgo vienošanos Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos

Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits:
vai paredzētais maksimālais dalībnieku skaits

Vispārīgās vienošanās darbības termiņš : gados (no noslēgšanas dienas) :
vai mēnešos (no noslēgšanas dienas) :
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams; tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta:
vai diapazons robežās: no
līdz Valūta:
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums un paredzamā līgumcena (ja zināms):

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Kruķu pamatskolas atjaunošanas būvdarbi

II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45214210-5

II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement) Jā Nē II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.1.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus Jā Nē II.2 Līguma apjoms vai robežas II.2.1) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas)

Kruķu pamatskolas atjaunošanas būvdarbi saskaņā ar tehnisko projektu
Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 226410 Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

II.2.2) Iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumi Jā Nē

Ja jā, to apraksts:
Paredzamais papildu iepirkumu veikšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

Ja paredzēts, iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits: vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz

Ja zināms, regulāru publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu vai noteiktā laika posmā atjaunojamu līgumu gadījumā, turpmāko paredzēto līgumu slēgšanas grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

II.3 Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 5 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
izpilde (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA III.1. Nosacījumi attiecībā uz līgumu III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

Piedāvājuma nodrošinājums 4 000 EUR

III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē

Līguma punkts-4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Būvdarbu veicēja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā: 4.4.1. ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja, Būvuzrauga un Būvdarbu veicēja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktiem; 4.4.2. pēdējais maksājums 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, tas ir, EUR () – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz aktu par Būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.

III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

3.1.4. Gadījumā, ja pretendents ir vairāku personu apvienība (turpmāk – apvienība), tad uz visām personām attiecas nolikuma 3.1.punkta prasības, un apvienības dalībnieku starpā jābūt noslēgta vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas. Ja personu apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība.

III.1.4) Īpaši iepirkuma līguma izpildes nosacījumi (ja paredzēti) Jā Nē

Ja jā, šo konkrēto nosacījumu apraksts

III.2. Dalības nosacījumi III.2.1) Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

3.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39.1 panta pirmajā daļā paredzētajiem gadījumiem, pretendents norāda to pieteikumā. Pārbaude saskaņā ar nolikuma 8.2 punktu.

III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu izpildē 4.2.3. Apliecinājums par pretendenta un/vai visu apvienības dalībnieku (ja pretendents ir apvienība) kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvdarbu veikšanu par trim iepriekšējiem finanšu gadiem (2014.-2016.) vai par nostrādāto laika periodu (ja pretendents un/vai apvienības dalībnieks ir dibināts vēlāk, vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem).
III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas
Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendentam ir tehniskais nodrošinājums un kvalificētie speciālisti būvdarbu izpildei 4.2.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu un darbinieku saraksts, kas nodrošina iepirkuma līguma izpildi, atbilstoši nolikuma 3.5.punkta prasībām (nolikuma 6.pielikums). 4.2.5. Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV), saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu un parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā objektā. 4.2.6. Būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto būvdarbu vadīšanai nepieciešamo speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti (CV), saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. Informācija par pretendenta tehnisko nodrošinājumu (pretendentam piederošo vai pieejamo instrumentu, iekārtu, mehānismu un citas nepieciešamās tehnikas saraksts), saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.
III.2.4) Privileģētais līgums Jā Nē III.3. Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem Jā Nē

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija Jā Nē IV IEDAĻA: PROCEDŪRA IV.1. Procedūras veids IV.1.1) Procedūras veids
Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Paātrināts slēgts konkurss Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
Sarunu procedūra Piegādātāji jau ir atlasīti Jā Nē

Ja jā, iedaļā VI.3)”Cita papildu informācija” jānorāda jau atlasīto piegādātāju nosaukumi (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi) un adreses

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

Paātrināta sarunu procedūra

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

Konkursa dialogs
IV.1.2) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

IV.1.3) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu Jā Nē IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs Piedāvājums ar viszemāko cenu Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos) kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole Jā Nē

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli

IV.3. Administratīvā informācija IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

SPP 2017/1

IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru Jā Nē

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

IV.3.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru IV.3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus (izņemot DIS)

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 13/03/2017 (dd/mm/gggg) laiks 13:00


Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus

Jā Nē

Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta:
Samaksas kārtība:

IV.3.5) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 13/03/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00

IV.3.6) Slēgta konkursa, sarunu procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.3.7) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

13/03/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00

Vieta: Kab. Nr.1, Saules iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasts,Rēzeknes novads, LV 4630

IV.3.9) Personas, kas pilnvarotas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (ja nepieciešams) Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par pilnvarotajām personām
Visas ieinteresētās personas

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA V.1) Šis ir kārtējais iepirkums Jā Nē

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams) V.6. Iesniegumu izskatīšana V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese Pilsēta / Novads Pasta indekss Valsts Tālruņa numurs Faksa numurs E-pasta adrese Vispārējā interneta adrese (URL): V.6.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.6.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Iepirkumu līgums Nr.PIKC DT 2017/09 Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūves un sporta zāles – angāra pārbūves projektēšana, būvniecība un atoruzraudzība Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Patversmes/Atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Izglītojošas animācijas filmas izveide bērniem par zobārsta un zobu higiēnista apmeklējumu Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs